Gievrie Fealadimmie, tegning
Home » Bygdeborger i Norge » Bygdeborgen som fenomen » Bygdeborger i Norge

Bygdeborger i Norge

Gievrie

VARSEL

MULIG FAKTURA

STOR KR 17 500 000,-

 

Milliarder av kroner er blitt bevilget til partisk forskning gjennom de to siste decenniene. I samme periode har jeg aktivt gått inn i dette forskningsmaterialet og sett på det med alternative briller, hvor innfatningen har vært innenfor rammen av Norges urfolk og nasjonale minoriteter sitt kulturelle liv og virke. Hypotesen ble stilt opp i min innledende fase:

 

Det lar seg gjøre å definere Norges urfolks og nasjonale minoriteters naturkunnskaps-metodologier, liv og virke inn i de til enhver tids foreliggende forskningsresultater relatert til Norges forntid. 

 

Etter over tjue års kartleggingsarbeid kom det til et gjennombrudd sommeren 2021. Østensjøglasialen nærmest rullet seg ut i terrenget fremfor meg. Det var som å gå den røde løperen! På tross av en massiv konsentrasjon av bygdeborgstrukturer i Norge, er det knapt blitt forsket rent vitenskapelig på slike per dags dato. Med renere ord ligger det i landskapet en virkebasert praktisk språktradisjon omfattet av subtil topografisk landskapsarkitektur uberørt av vitenskapshånd. Tatt i betraktning gjeldende vitenskapelige befolkningsprognose i Norges forntid – 400 000 innbyggere år 1050 e. Kr – står et slikt innbyggertall i grell kontrast til de millionene kubikkmeter stein noen før oss har dandert på fjell, som for eksempel bygdeborgmurer og gravrøyser. Hvis det bodde og virket så få personer i Norge i forntiden som vitenskapelig forskning viser til, så hadde ikke menneskene før oss hatt tid til verken å skaffe seg mat eller lagd klær tilpasset et krevende klima. Det er med andre ord enorme mengder stein noen før oss har flyttet på, men av hvilke grunner.

 

Uten forutgående praktiske kartleggingsarbeid og skriverier i de siste tjue årene, hadde jeg ikke hatt forutsetninger for å kunne oppdage Østensjøglasialen. Av denne grunn betrakter jeg absolutt alt jeg har skrevet de siste tjue årene frem til og med denne pamflett per 06.02.2022 som et sammenhengende dokument.

 

Harde fakta jeg forholder meg til, er at vitenskapelig forskning mottar milliarder av kroner på en type forskning jeg kan bevise ikke alltid stemmer overens med virkeligheten ute i lendet. Jeg for min del har aldri mottatt økonomisk støtte av noe slag til gjennomføringen av mitt praktiske felt- og kartleggingsarbeid. Dette har vært en helt bevisst strategi for å sikre nødvendig integritet. Det finnes imidlertid ett spesielt unntak. Søndag den 12.03.2000 søkte jeg Samisk kulturråd om økonomisk støtte til Gievrie Fealadimmie I stor kr 30.000, – Vedtak: Avslag. Gjennom prosessen Gievrie Fealadimmie I ville jeg finne ut av om det lot seg gjøre å komme tørrskodd over til Tjåehkere i en båt bygget på prinsipper i tenkt samsvar med manteltidens (steinalderens) båtbyggertradisjoner og ferdsel vannverts i innlandet.

 

Siden 12.03.2000 har det blitt mye utspørring, telefonering og korrespondering. All denne form for korrespondanse står frem til i dag for det meste som ubesvart. På bakgrunn av all ubesvart korrespondanse varsler jeg herved Statsministerens kontor om en sannsynlig godtgjørelse for medgått arbeid siden 12.03.2000. Det er spesielt fire forhold jeg vil følge med argusøyne i tiden som kommer:

 

1) Statsministerens kontor må vitenskapelig bevise overfor meg at alt jeg har skrevet siden 12.03.2000 er feil, fordi.

 

2) Jeg stiller meg ikke negativ til at det enten fra vitenskapelig hold eller fra offentlig forvaltnings side refereres til innhold jeg har skrevet siden 12.03.2000. Dette være seg enten i negativ og/eller positiv retning. Hvis det imidlertid i noen grad enten fra vitenskapelig hold eller fra offentlig forvaltnings side positivt refereres til noe av det jeg har skrevet siden 12.03.2000, i den forstand at noen av mine påstander kan ha relevans i Norges forntid, vil jeg tolke dette i seg selv som en innrømmelse av at det jeg har forsøkt å formidle kan ha rot i forntidens virkelighet. Om så bare én eneste setning. En slik «innrømmelse» vil om mulig bli å betrakte som en bestilling fra Statsministerens kontor til meg for arbeid knyttet opp til praktisk realkunnskapsundervisning og produksjon av litterære åndsverk relatert til Norges forntid. 

 

3) Ad Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev til meg per 22.08.2016 (deres ref.: 16/1291-3) og per 07.09.2016 (deres ref.: 16/1291-5): Hvis det skulle vise seg at Kommunal- og moderniseringsdepartementets begrunnelse for avslag på innsyn ble fattet på feil grunnlag, at jeg allikevel hadde krav på innsyn, vil dette i seg selv om mulig utløse faktura til Statsministerens kontor. En erfaren advokat på området mente at Regjeringen ikke hadde anledning til å nekte meg innsyn i relevant informasjon angående etablering av vindmøllepark på Fosen. I tiden som kommer vil jeg skaffe rede på hva som er juridisk rett og galt i sakens anledning.

 

4) Datoen 06.02.2022 er absolutt. Hvis Statsministerens kontor mot formodning deaktiverer eller selger Regjeringen sitt toppdomene – odin.no – dagen etter, eller på et senere tidspunkt, vil dette i seg selv om mulig utløse faktura til Statsministerens kontor.

Hvis noen, det være seg Saemien Sijte, Byjrese jih kultuvrevarjelimmiengoevtese, Sametinget, andre samiske organisasjoner og/eller institusjoner, organisasjoner og/eller institusjoner i regi av Norges nasjonale minoriteter, Norges byantikvarembeter, fylkeskommuner og kommuner, forskningsmiljøer spesielt eller offentlig embetsverk mer generelt, refererer til noe jeg har skrevet fra 12.03.2000 frem til og med brev til Statsministerens kontor per 06.02.2022 i den forstand at det kan ha relevans i forntidens Norge, så vil dette om mulig utløse faktura til Statsministerens kontor for medgått arbeidstid i forbindelse med praktisk realkunnskaps-undervisning samt produksjon og salg av litterære åndsverk. Litterære åndsverk produsert i tiden etter herværende skriv, samt medgått arbeidstid i forbindelse med praktisk realkunnskaps-undervisning, vil danne grunnlag for ny faktura senere hen på samme vilkår som her beskrevet.

 

I tillegg til å følge nøye med på det å referere til enkelte av mine hypoteser oppstilt, vil jeg likeledes følge like nøye med på om det i fremtiden oppstår en slags ny trend innen arkeologisk og historisk forskning og formidling. Ganske mange av mine ytringer har aldri før blitt ytret, som for eksempel hva angår bergkunst, bygdeborger, samiske dronninger og konger i vikingtiden, dronninger og konger i vikingtiden som sjamaner, samisk mytologi som norrøn mytologi samt fenomenene Finnsborg og Helvete bygdeborg. Målet og formålet med min pågående prosess er og har hele tiden vært å stille opp frie, alternative hypoteser inn mot arkeologisk forskning. Bare slik kan kommende generasjoner bli inspirert til å fortsette en evig rekke av nye, egne og selvstendige tanker. Likeledes må Regjeringen ved odin.no være seg sitt ansvar bevisst å beskytte norrøn mytologi sin integritet generelt, Tors-korset sin integritet mer spesielt.

Hvis ikke Regjeringen som øverste instans – odin.no – skal/bør gjøre dette, hvem i Norge skal/bør i så fall gjøre det?

Ærbødigst skal Regjering få overrakt kostnadsfritt ett (1) eksemplar av boken Østensjøglasialen – Østensjø i lidenskap og død den dagen boken foreligger.

 

Jeg begjærer herved gjenopptakelse av Norges Old

Følgende hypotese er blitt stilt opp:

Barn og ungdom blant Norges urfolk og nasjonale minoriteter, herunder alle samiske grupper, tatere, skogfinner og kvener, har gjort seg opp egne tanker om deres respektive situasjon i dagens samfunn, men er også i besittelse av en historisk nysgjerrighet på hva som har skjedd med deres slekt i perioden helt fra slutten av 1800-tallet frem til i dag. Videre har de samme barna og ungdommene drømt om hvilke roller deres respektive folkegrupper egentlig har spilt i forntidens Norge. 

 

Nå er det barn og ungdommer sin tur! Barn og ungdom elsker historie, men må forholde seg til historiske valg voksne gjør på vegne av dem. Det er umulig for et barn ikke å bli påvirket av det voksne akademikere, politikere, byråkrater og embetsmenn belærer dem med. Et barn har i begrenset grad evne/mulighet til å bringe selvstendige historiske tanker om forntiden frem for offentligheten i dagens samfunn. Spesielt barn har et viktig fortrinn som samfunnsaktør: Ærlighet.

 

Barn og ungdom er Norges fremtid. Den fremtiden kan de ikke vinne hvis forntiden stues vekk og forties. Det er ikke vi voksne som i ett og alt skal definere hva barn og ungdom skal tenke, mene, gjøre og si. Jeg har alltid tatt til orde for at barn og ungdom må ha et eget mulighetsrom å boltre seg i. Her kan de tenke nye, egne og selvstendige tanker, planlegge prosjekter og komme i prosess. Slike former for prosesser må ikke stoppes opp, men bringes med som ballast inn i de voksnes rekker. I mulighetsrommet kan barna og ungdommene skape den nødvendige energien som skal til for å lykkes i fremtidig skolegang, studier og/eller yrkesvalg. Den eneste gjenopptakelseskommisjonen som på sannferdig vis kan kvalitetssikre en slik prosess, mener jeg er barn og ungdom av Norges urfolk og nasjonale minoriteter. Det er min bestemte oppfatning at barn og ungdommer kan løse forntidens samfunnsoppdrag.

 

Arbeidstid medgått omfattes av konsulær åndsverks-pedagogikk i henhold til praktisk realkunnskapsundervisning i aktpågivende administrasjon av Regjeringen sitt toppdomene på Internett, odin.no, samt produksjon av litterære åndsverk. Vår kommende bokutgivelse, Østensjøglasialen – Østensjø i lidenskap og død, er for eksempel å betrakte som produksjon av et litterært åndsverk. 

 

Kumulativ oppdatering av arbeid frem til og med dags dato stilles opp som følger:

 

50 000 medgåtte arbeidstimer á kr 350,-                             = kr 17 500 000,-

 

Arbeidstid medgått til produksjon av litterære åndsverk blir å regne unntatt merverdiavgift. Konsulær åndsverksped er momsfri didaktikk, fordi slik form for pedagogisk virksomhet er vurdert som undervisning. Vurderingskriteriet er ikke sosiologi som vitenskapelig skreddersøm, sivilisasjonen. 17 500 000 kroner skal brukes som øremerkede midler barn og ungdom av Norges urfolk og nasjonale minoriteter kan søke økonomisk støtte fra til sine planlagte prosjekter og pågående prosesser. Premisset vil være at prosjektenes og prosessenes mål og mening er å tenke nye og mer utradisjonelle tanker rundt egen kultur, forntid, tradisjon, liv og virke. Økonomiske midler skal også gå til produksjon av egen hjemmeside på Internett, konsulenthjelp fra de respektive folkegruppene samt nødvendig datateknisk utstyr og hjelpemidler. Alle transaksjoner vil følges opp og bli godkjent av revisor.

 

Dette skriv – VARSEL MULIG FAKTURA – vil også bli sendt separat til Statsministerens kontor. «Varsel mulig faktura» må betraktes som et foreløpig arbeidsdokument og rettesnor gjort til gjenstand for full evaluering og revidering etter etablerte økonomiske og juridiske krav, retningslinjer og offentlige standarder. Likeledes forbeholder jeg meg retten til å endre ordlyden i «Varsel mulig faktura» når som helst, og da i særdeleshet med tanke på eventuelt nye oppdagelser gjennom sedvanlig kartlegging og praktisk rettet feltarbeid.

 

Avslutningsvis vil jeg poengtere at jeg aldri har snakket og skrevet på vegne av Norges urfolk og nasjonale minoriteter. Min erfaring er at Norges urfolk og nasjonale minoriteter uttrykker sin sak best selv. Hvis Statsministerens kontor ønsker en oversikt over ovenfor nevnte korrespondanse, er Regjeringens eget fagdirektorat, Riksantikvaren, rette adressat. Riksantikvaren er også rette adressat når det kommer til å gi Statsministerens kontor en vitenskapelig begrunnet tilbakemelding på mine hypoteser stilt opp siden 12.03.2000.

 

Hvis noen grupper som ovenfor nevnt skulle komme i prosess som direkte følge av dette initiativet, forbeholder jeg meg retten til å anvende resultatene av slike pågående prosjekter og prosesser som vitamininnsprøytning i min fremtidige kartlegging og praktisk rettede feltarbeid.

 

Dette til orientering.

 

DET GJELDER Å FINNE NOEN MORALETISKE RETNINGSLINJER

 

MIN KORTE KOMMENTAR: REGJERINGEN MÅ TA ANSVAR SELV!

 

 

Brev til Statsministerens kontor per 06.02.2022

 

 

 


SJAMANISME

Her vil det bli problematisert om sjamanismen er akkurat den variabelen som kan utfordre rent naturvitenskapelige forestillinger om Moder Jords beskaffenhet. Formålet med slik filosofering er ikke kun å utfordre godt etablerte vitenskapelige sannheter, men snarere velte dem.

Ingen person i menneskehetens verdenshistorie har blitt et offer for så mye stigma, som sjamanen. Alt fra verdensreligioner, naturvitenskap til et samlet akademia har gjennom alle tider misbilliget sjamanen sin verdifulle naturkunnskap. Er det rimelig å anta at menneskeheten har gått glipp av en grunnleggende forståelse av livet på Jorden ved undertrykking og diskriminering av sjamanens egentlige naturkunnskap, visjon, liv og virke? I en tid hvor det fremdeles ikke har blitt vitenskapelig forsket på kvinnens helse, er hekseprosessen herved initiert. Alt og alle sider ved sjamanismen skal herved belyses; føres frem i lys av Solen. Alt som i denne forbindelse det her vil bli redegjort for, vil ha ett eneste mandat: Beskyttelse av sjamanens integritet. Alt ved sjamanens naturkunnskap skal herved belyses, og da i særdeleshet hva et samlet korps av professorer har bidratt med på godt og ondt. Herfra innrømmes det med stolthet og glede, at ingen andre personligheter fascinerer mer enn sjamanen!

Et gjennomgående tema i sagalitteraturen er forekomsten av trollkyndige personer, det være seg kvinner eller menn. Den sjamanistiske aktiviteten hadde i noen tilfeller som mål å være praktisk innrettet, så som å ramme andre mennesker rent fysisk. Dette gjorde seg spesielt gjeldende i konflikter mellom navngitte personer, som slags krigføring. Slik det beskrives kunne en trollkyndig person ikke bare være deltakende i fullkontakt kampsituasjoner, men snarere til tider være like effektiv i fjernkontakt konfrontasjon. Trollkyndige mennesker blir helst omtalt i en negativ kontekst, men kunne disse trollkyndige like gjerne være en uunnværlig ressurs i den daglige dont. Kan det være mulig at sjamanen var/er i besittelse av en naturkunnskap vi ikke har ført aksept for? Religionsprofessoren har valgt å definere sjamanens virksomhet inn i en religiøs kontekst, som tro. Dette minner om at ens egne fordommer har påvirket forskningen i for stor grad, for noe taler for at sjamanen var/er i besittelse av en viten helt utenfor vår og professorens rekkevidde. Sjamanisme er ingen religiøs tro. Sjamanisme handler om en subtil, kunnskapsbasert naturtilstand.

Sjamanismen har hatt en helt dominerende stilling – som praktisk nytteeffekt – i Norges initiale nasjonsbyggingsfase helt siden under siste istid til og med vikingtiden, så hvorfor all denne negativiteten og stigmatiseringen? Hva er det med oss i sivilisasjonen, som har et så anstrengt forhold både til sjamanen som lederskikkelse i stammen/ætten/samfunnet, samt sjamanen som nasjonal strateg til og med vikingtiden. All vitenskapelig forskning tilsier at det i Norge omtrent var folketomt i Norge, selv i vikingtiden. Hadde det ikke vært for sjamanen, så hadde det vært folketomt i Norge i forntiden. Her legges det til grunn at sjamanen var det naturkunnskapsbaserte limstoffet samtidens samfunn fordret, på samme tid som hun/han var den som uløselig knyttet bånd til forntiden. Sjamanen var en strategisk viktig samfunnsressurs, som skapte prediktabilitet. På dette grunnlag skapes det herfra en prognose som tilsier at det i Norge i vikingtiden bodde og virket et sted mellom 1 500 000 – 2 000 000 mennesker.

Er det korrelasjon mellom helleristningene og symbolene på gievrie? Er det rimelig å anta at nåejtie hadde en helt unik kommunikativ kompetanse, som den som memorerte fortellertradisjonen om deres respektive forntidige slekters liv og virke? Kanskje det var akkurat dette vikingtiden egentlig handlet om, en hellig beskyttelse av deres forgjengeres integritet; en grunnleggende tillit til forntidens institusjoner. Noaide i nord intet unntak. Helleristningsfeltet i Alta kan like gjerne være et domene – en felles plattform – for hele det svære området fra Alta i vest til Kvitsjøen i øst. Helleristningers frekvens tatt i betraktning, kanskje Norge i sanntid var en mer dominerende kraftfaktor i Europa enn til nå erkjent.

Som eklatant eksempel på sjamanismens gjennomføringskraft henvises det herved til Europa på 1500-tallet:                                                      DRONNING ELIZABETH I AV ENGLAND VAR SJAMAN!

 

Sjamanens preferanser

Stemme blod   Navigasjon   Reiser til dødsriket   Temme vinden   Straffe tyven   Drømmetyding   Teleportering   Memorering Språk-smed   Stein-smed   Bronse-smed   Jern-smed   Samfunns-smed   Troll-smed

Skalden var språk-sjaman i urnordisk og norrønt. Det å initiere et språk er en stor bragd! Professorens forståelse av urnordisk og norrønt som fenomen, er i beste fall fluktuerende. Hvilke mekanismer ligger så til grunn for sjamanens naturkunnskapsbaserte ferdigheter? Kan Eteren være et egnet medium, som følge av jordmagnetisme, frekvenser og bølgelengder individuelt tilpasset alle organismer i biosfæren? I sagalitteraturen florerer det med utsagn om trolling og galdring, men er det sannsynliggjort at germaneren var i besittelse av sjamanistisk naturkunnskap?

 

Topografi

Har topografien innvirkning på sjamanens virksomhetssfære? Vil en sjaman langs norskekysten ha ulike forutsetninger enn en sjaman i innlandet? Påvirker topografien sjamanens fenomenologiske egenskaper? I så fall, utartet samens sjamanisme seg annerledes enn skogfinnens? Hvilken topografi lå til grunn for initieringen av norrøn mytologi?

 

LITILUISM – alt Professoren ikke vet

I professorveldets diktatur regjerer vitenskapelig opportunisme. Det oppfattes nærmest som en ærekrenkelse å minne Professoren på alt han ikke vet, i stedet for å skryte av hvor kunnskapsrik han er. Hver gang kommer de samme flosklene til uttrykk: – Kan du vitenskapelig bevise det? Det tilhører feighetens tyranni å pålegge en uutdannet person å bevise noe som helst! En Professor skal herved aldri mer slippe unna med sin altoppslukende hybris. Det man har funnet ut av, har mistet sin glans. Gravitasjon eksisterer kun mot alt Professoren ikke vet. Herfra stilles det opp følgende hypotese: Alt Professoren ikke vet, vet Sjamanen “alt” om.

Gravitasjon: På det mest intense blir vi indoktrinert med at tyngdekraften eksisterer på Jorden. På partikkelnivå, ingen vet hva tyngdekraft er for noe. Jordmagnetisme: Ingen vet hva jordmagnetisme (elektromagnetisme) er for noe. Slimsoppen: Le blob er et av naturens store mysterier. Tvillingfotonet: Hva styrer kommunikasjonen? Synkroniserte migreringer: Det store sardinløpet, reinen, elefanten, fuglen, sommerfuglen … Hvilken kommunikasjon ligger til grunn for avreisedag? Petroleum: Fremdeles påstås det hardnakket at petroleum er fossilt brensel. Hvor mange dinosaurer var det på Jorden i sin tid? Bygdeborgen: Var bygdeborgen sjamanens domene? Skorsteinene på verdenshavenes bunn: Hvor kommer det varme vannet fra? Sjamanen: Er fordømmelsen av sjamanen og sjamanismen vitenskapelig begrunnet? Eteren: Hypotesen om eteren som medium måtte oppgis til fordel for Albert Einsteins relativitetsteori. All vitenskapelig forskning i 2021 støtter seg mot en relativ teori, som intetsigende. Hjernen: Nesten ingen ting av hjernens egentlige kapasitet er avdekket. Kapillærkraften: Hvordan forklares kapillærkraften relatert til påstått gravitasjon? Hoppekrepsen: Arktis ble inntil nylig definert som en biotop i dvale vinterstid. Tenk så feil Professoren tok! Mørk materie: Ingen vet hva mørk materie er, rent bort sett fra Albert Einstein. Sorte hull: Hvor mange millioner kuldegrader er det i et sort hull?

 

Sjamanen er en akkumulerende tankejeger i en jeger- og sankertradisjon.

 

 

BEOWULF

“Beowulf”, dette gammelengelske heltediktet fra omkring år 750, handler egentlig om den kjipe forbindelsen mellom Norge og Danmark. På en tid da Norge var en stormakt, tiden da Danmark var høvdingløst, skjenket Laiban – Brødherren – kornånden til danskene. Siden ble Beowulf konge i Danmark, og hans ettermæle bar preg av at han var både grisk, hensynsløs og egenrådig. Det er det kvadet “Beowulf” handler om, et sjamanistisk angrep på danenes gledeshall – Heorot – og hovmod. Det frem til da orale kvadet er ført i pennen av en kristen, lærd venn av danene, som i stedet har plassert helteskikkelsen Beowulf som den som redder danene fra Grendels terrorisering, men som selv ugjendrivelig går sin egen død i møte.

Finnsborg innbefattes av en styreform forut for kristendommens inntrengning i de nordlige områdene, hvor Norge må kunne sies å ha vært en sinke i den kristne prosessen. Grunnboken i Finnsborg ble meislet ut av verdens første og største grafiker, Helleristeren. Man må se alle helleristninger under ett for å fatte konturene av den initiale grunnboken i Norge – Finnsborg – og da inklusive den eldre runerekken og skålgropene. Er det noen som har tatt til orde for at frekvensen av helleristninger kan si noe om et folks dominerende stilling i Europa? Slik betraktet skulle vel kanskje Norge ha hatt en dominerende rolle en gang i forntiden?

Noe tilsier at helleristningstradisjonen i Norge kom nordfra, via en mer sydøstlig rute. Det er funnet figurer av bronsealderskip på helleristningsfelt i Alta. Hvilken grunn hadde de som rådde over bronsealderskip til å ta turen så langt mot nord, om ikke for kunsten å fremstille helleristninger? Nordsamen: Historiefortelleren, den ekstroverte! 

Det er tilsynelatende en umulig tanke at Norge i forntiden var en stormakt over Danmark, men bare nesten …

Sutton HooFinnsborg

 

 

Finnsborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finnsborg

 

 

NORGE

TAPERNASJONEN

Holmen var Norges politiske sentrum på 1200-tallet. Her lå også borgen. I skuddlinje for borgen lå Kristkirken. Kristkirken på Holmen var domkirke i Bergen i middelalderen, reist av kong Olav Kyrre siste del av 1000-tallet. Kristkirken lå i tilknytning til den gamle kongsgården på Holmen, samt borgen, som senere ble en del av Bergenhus festning. I Kristkirken ble det ført forhandlinger, kirkegården ble brukt som tingsted ved kongehyllinger og riksmøter. De jordiske restene av St. Sunniva ble plassert i Kristkirken. To dronninger og fem norske konger ble kronet og fire konger gravlagt i Kristkirken: Magnus V Erlingsson (d. 1184), Sverre Sigurdsson (d. 1202), Håkon III Sverresson (d. 1204) og Håkon IV Håkonsson (d. 1263). Erling Skakke ble gravlagt på sydsiden av Kristkirken.

I 1531 ble Kristkirken jevnet med jorden av den danske lensherren på Bergenhus, Eske Bille. Kong Frederik I av Danmark ville ha bedre skuddfelt til kanonene på festningen. Kristkirken var til hinder for vern av borgen, mente Eske Bille. Høvedsmann Eske Bille gjorde en grundig jobb. Knapt ett eneste spor etter Kristkirken er å finne i dag. Levningene etter de gamle norske protestantiske kongene ble kastet på sjøen. Herav navnet Skoltegrunnskaien. Hvor mye av innholdet i Kristkirken som ligger trygt bevart i danske magasiner i dag, vet bare danskene. Norges protestantiske konger må her forstås som ortodoks kristne konger inspirert i Bysants; gresk-ortodoks kristendom. De protesterte mot den kristendommen danskene hadde sverget sin ed til: Vestkirken; Pavekirken; katolsk kristendom. Gjennom jernalderen og vikingtiden var det i Norge en strid mellom den opprinnelige animismen (hedendommen), Østkirken og Vestkirken.

En ting er sikkert: I 1531 skulle Norge hatt ryggrad nok til å gå til krig mot Danmark for denne misgjerningen, men lot det bare skje. Norge hadde etablert seg som Danmarks mammadalt. Det er helt grotesk å tenke på at minnet til vikingtidens konger og jarler skulle bli skjendet til de grader til fordel for danskenes kristning av Norge. En høy pris ble betalt i 1531! (Inspirasjonskilder: lokalhistoriewiki.no, forsvarsbygg.no og Flatøybok)

Samisk kristendom

 

 

 


AGDER

 

 


INNLANDET

 

 


MØRE OG ROMSDAL

 

 


NORDLAND

 

 

 


OSLO

Oslo

Blåsen

Oslo

BLÅSEN  KulturminneID 70420  Bygdeborg  Datering: Eldre jernalder    Oslo, Oslo

«Lagt inn avKHM, Kulturhistorisk museum, Oslo

Fra N er det idag sti dels med trapper opp på Blåsen. Der hvor stien kommer opp på det nokså ujevne topplatået går en tydelig mur på tvers, l ca 5m, ligger inntil berg i Ø. Utrast, br inntil 3m. Ligger ca 35m N for granittstøtten. I like stor avstand fra støtten mot S, ved den søndre oppgangen ligger en mindre tydelig mur. Berget er her flisberg, og fra nettinggjerdet og et par m mot NV er en samling stein av andre bergarter. Mulig at den fortsetter under gressmarken mellom de 2 grenene av stien. Langs toppen av V-skråningen enkelte stein som kan være rester av mur.»

 

 


ROGALAND

 

 

 

 


VESTFOLD OG TELEMARK

 

 

 

 


TROMS OG FINNMARK

 

 

 

 


TRØNDELAG

Trondheim

Sverresborg

Bygdeborg - Solborg

Sverresborg  KulturminneID 6869  Forsvarsanlegg  Datering: Middelalder  Trøndelag, Trondheim

«Lagt inn avVitenskapsmuseet, NTNU (arkeologi)

Borgruin fra middelalderen. Borgen omtales flere ganger i Sverres Saga. Byggingen skal ha begynt 1182-83. Borgen ble i slutten av 1100-årene skueplass for flere voldelige episoder. Borgen ødelagt 1197, men etter sagaen gjenoppbygget av Håkon Håkonsson i midten av 1200-tallet. Delvis utgravet.

Beskrivelse fra lokalitet: Borgruin fra middelalderen. Borgen omtales flere ganger i Sverres Saga. Byggingen skal ha begynt 1182-83. Borgen ble i slutten av 1100-årene skueplass for flere voldelige episoder. Borgen ødelagt 1197, men etter sagaen gjenoppbygget av Håkon Håkonsson i midten av 1200-tallet. Delvis utgravet.

Beskrivelse fra Enkeltminne: Borgruin fra middelalderen med murrester etter ringmur og bygninger. I S rester av større bygningsenhet tolket som fremskutt porttårn med fløy på hver side. Oppgangen til borgen på den slakkere S-siden via vindbrygge over grav. Kraftig sperremurparti i Ø. Brønn på Ø-siden av platået, umiddelbart S for midten.»

 

 

 


VESTLAND

 

 

 

 


VIKEN

Vestby

Bratteborg – Krambuåsen

Bygdeborg

BRATTEBORG – KRAMBUÅSEN  KulturminneID 51308  Datering: Jernalder  Viken, Vestby

«Lagt inn avKHM, Kulturhistorisk museum, Oslo

Kollen er kun tilgjengelig fra Ø og selv her er den meget bratt. Ca 10m over dalbunnen er det et lite platå og på Ø-kanten av dette går en ca 15m lang , opptil 2m bred og opptil 0,5m høy mur, bygd av kampestein. Muren er meget utrat, men lett synlig i terrenget. Videre langs kanten av platået, og 7m mot NØ er en meget godt bevart som sperrer en oppgang mellom to knauser, h 1,75m, br 2m, l 3m. 2m lengre NØ og fremdeles langs langs kanten av platået, fortsetter muren i en bue mot fjellveggen i Ø, l 10m, br opptil 2m, h 0,5m. Svært utrast. På fjellknausen, rett ovenfor foregåendes sluttpunkt, en steinrekke, muligens murrest, l 4m, br 0,75m, h 0,5m. Ingen sikre vannhull kan konstanteres bortsett fra et svakt søkk, l 1,5m, br 1m, dybde 0,1m. Kan være utgravning til vannhull. Skisse.»

Bygdeborg

 

 


 

 

 

 

 

 

Adding Gallery