Home » Bygdeborger i Norge » Bygdeborgen som fenomen » Ytraberget Bygdeborg

Ytraberget Bygdeborg

Ytraberget Bygdeborg ligger ytterst på Belteneset. Helt fram til vikingtid har det låge eidet mellom fastlandet og Ytraberget ligget under vann ved flo sjø. På toppen av berget er det et platå på omlag 100 x 50 m. Det er dette som er selve bygdeborgen. Her kan vi tenke oss at folk på Saurnes søkte tilflukt i ufredstider. Bygdeborgene var alltid lagt slik at de var lette å forsvare. l tillegg ble det bygd borgmurer som også kunne være forsterket med palisader (se tegning). På Ytraberget kan ennå borgmuren følges rundt store deler av platået (se kartet), men den har nok opprinnelig vært en del høgere.

Hustufter
Et særtrekk ved Ytraberget er de tre, muligens fire, små tuftene på omlag 8 x 5 m. Det er vanskelig å forestille seg dem som helårsboliger. Kan de ha vært en del av selve forsvarssystemet? Kanskje små hus for vaktstyrker i urolige tider?
Tuften (J) og det østligste gjerdet (I) på eidet mot fastlandet er yngre enn bygdeborgen. Tuften er bygget opp i nyere tid på restene av en gammel mur.

Kong Kjotve og slaget i Hafrsfjord
Ytraberget har en spesiell interesse fordi borgen trolig er nevnt i sagalitteraturen. l Harald Hårfagres saga i Snorre står det bl.a. følgende om slaget i Hafrsfjord:

“Da flydde Kjotve til en holme der det var en stor borg. Og siden flyktet alle deres menn, noen på skip, noen løp på land og derpå de øvrige veiene sørover Jæren”.

Hafrsfjordkvadet nevner også at Kong Kjotve søkte tilflukt på en holme. Den befesta holmen som er nevnt i sagaen, kan vanskelig være noen annen enn Ytraberget. Trolig har slaget stått like utenfor her. Da kong Kjotve og mennene hans ikke lenger greidde å holde stand mot Harald og mennene hans, søkte de tilflukt på bygdeborgen. Alt da kan den ha vært gammel og ligget brakk i flere hundre år.

Adding Gallery